پکیج های کنترل مرکزی نیمه اتوماتیک
چند واحدی
  • چند واحدی
  • تک واحدی
پکیج کنترل مرکزی دستی
پکیج های چند واحدی
  • پکیج های چند واحدی
  • تک واحدی

فیلترهای شنی

فیلتر شن عمودی ۲۸ اینچ

۳,۹۶۴,۴۵۰ تومان ۳,۳۲۶,۸۱۲ تومان

فیلتر شن عمودی ۶۰ اینچ

۱۲,۶۴۳,۲۲۴ تومان ۱۰,۶۰۹,۶۹۸ تومان

فیلتر شن عمودی ۳۲ اینچ

۵,۱۴۵,۹۶۳ تومان ۴,۳۱۸,۲۹۰ تومان

فیلتر شن عمودی ۱۴ اینچ

فیلتر شن عمودی ۹۶ اینچ

فیلتر شن عمودی ۷۶ اینچ

فیلتر شن عمودی ۴۰ اینچ

۷,۷۴۸,۱۰۵ تومان ۶,۵۰۱,۹۰۶ تومان

فیلتر شن عمودی ۱۶ اینچ

فیلتر شن عمودی ۲۰ اینچ

فیلترشن عمودی ۵۴ اینچ

فیلتر شن عمودی ۲۴ اینچ

۲,۹۷۴,۴۰۷ تومان ۲,۴۹۶,۰۰۶ تومان

فیلتر شن عمودی ۴۸ اینچ

۹,۴۹۶,۳۱۷ تومان ۷,۹۶۸,۹۳۷ تومان

تانک کود (تحت فشار فلزی)

تانک کود عمودی ۱۰۰۰ لیتری

۵,۵۰۴,۰۸۱ تومان ۴,۶۱۸,۸۱۰ تومان

تانک کود عمودی ۶۰ لیتری

۱,۱۷۳,۰۷۲ تومان ۹۸۴,۳۹۶ تومان

تانک کود عمودی ۲۰۰ لیتری

۲,۰۴۶,۵۴۲ تومان ۱,۷۱۷,۳۷۸ تومان

تانک کود عمودی ۱۵۰ لیتری

تانک کود عمودی ۱۵۰۰ لیتری

۶,۰۴۹,۹۷۳ تومان ۵,۰۷۶,۹۰۰ تومان

تانک کود عمودی ۳۵۰ لیتری

تانک کود عمودی ۵۰۰ لیتری

۳,۷۱۲,۷۳۳ تومان ۳,۱۱۵,۵۸۰ تومان

تانک کود عمودی ۲۰۰۰ لیتری

۸,۹۷۵,۱۰۳ تومان ۷,۵۳۱,۵۵۵ تومان

تانک کود عمودی ۹۰ لیتری

۱,۴۱۸,۸۰۴ تومان ۱,۱۹۰,۶۰۵ تومان

شیرهای چدنی

شیر اتوماتیک دیافراگمی ۴*۳*۴

شیر اتوماتیک دیافراگمی ۲*۲*۲

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۶ اینچ

شیر پروانه ای چدنی (اهرمی ویفری) ۲ اینچ

شیراتوماتیک دیافراگمی ۳*۲*۳

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۴ اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۵ اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۳ اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۸ اینچ

آخرین مطالب