پکیج های کنترل مرکزی نیمه اتوماتیک
چند واحدی
  • چند واحدی
  • تک واحدی
پکیج کنترل مرکزی دستی
پکیج های چند واحدی
  • پکیج های چند واحدی
  • تک واحدی

فیلترهای شنی

فیلتر شن عمودی ۲۰ اینچ

فیلتر شن عمودی ۱۶ اینچ

فیلتر شن عمودی ۲۸ اینچ

فیلترشن عمودی ۵۴ اینچ

فیلتر شن عمودی ۲۴ اینچ

فیلتر شن عمودی ۴۸ اینچ

فیلتر شن عمودی ۶۰ اینچ

فیلتر شن عمودی ۱۴ اینچ

فیلتر شن عمودی ۷۶ اینچ

فیلتر شن عمودی ۹۶ اینچ

فیلتر شن عمودی ۴۰ اینچ

فیلتر شن عمودی ۳۲ اینچ

شیرهای چدنی

شیر پروانه ای چدنی (اهرمی ویفری) ۲ اینچ

شیراتوماتیک دیافراگمی ۳*۲*۳

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۶ اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۸ اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۵ اینچ

شیر اتوماتیک دیافراگمی ۴*۳*۴

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۴ اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) ۳ اینچ

شیر اتوماتیک دیافراگمی ۲*۲*۲

آخرین مطالب