فیلترهای شنی

فیلتر شن عمودی 96 اینچ

قیمت عادی 41,250,000 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 16 اینچ

قیمت عادی 2,805,000 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 32 اینچ

قیمت عادی 7,505,848 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 60 اینچ

قیمت عادی 16,793,930 تومان incl.VATقیمت فروش 15,114,537 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 76 اینچ

قیمت عادی 39,580,000 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 28 اینچ

قیمت عادی 5,906,738 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 40 اینچ

قیمت عادی 1,010,172 تومان incl.VATقیمت فروش 909,154 تومان incl.VAT

فیلترشن عمودی 54 اینچ

قیمت عادی 16,782,060 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 24 اینچ

قیمت عادی 4,581,925 تومان incl.VATقیمت فروش 4,123,732 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 20 اینچ

قیمت عادی 3,452,000 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 48 اینچ

قیمت عادی 12,127,578 تومان incl.VATقیمت فروش 10,914,820 تومان incl.VAT

فیلتر شن عمودی 14 اینچ

قیمت عادی 2,595,200 تومان incl.VAT

تانک کود (تحت فشار فلزی)

تانک کود عمودی 500 لیتری

قیمت عادی 6,057,160 تومان incl.VATقیمت فروش 5,451,444 تومان incl.VAT

تانک کود عمودی 60 لیتری

قیمت عادی 1,951,104 تومان incl.VATقیمت فروش 1,755,993 تومان incl.VAT

تانک کود عمودی 200 لیتری

قیمت عادی 3,998,861 تومان incl.VATقیمت فروش 3,598,974 تومان incl.VAT

تانک کود عمودی 150 لیتری

تانک کود عمودی 350 لیتری

تانک کود عمودی 1000 لیتری

قیمت عادی 7,624,387 تومان incl.VATقیمت فروش 6,861,948 تومان incl.VAT

تانک کود عمودی 2000 لیتری

قیمت عادی 14,242,210 تومان incl.VATقیمت فروش 12,817,989 تومان incl.VAT

تانک کود عمودی 1500 لیتری

قیمت عادی 9,243,740 تومان incl.VATقیمت فروش 8,319,366 تومان incl.VAT

تانک کود عمودی 90 لیتری

قیمت عادی 2,250,714 تومان incl.VATقیمت فروش 2,025,642 تومان incl.VAT

شیرهای چدنی

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 4 اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 3 اینچ

شیر پروانه ای چدنی (اهرمی ویفری) 2 اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 6 اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 5 اینچ

شیراتوماتیک دیافراگمی 3*2*3

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 8 اینچ

شیر اتوماتیک دیافراگمی 2*2*2

شیر اتوماتیک دیافراگمی 4*3*4

آخرین مطالب