فیلترهای شنی

فیلتر شن عمودی 14 اینچ

فیلتر شن عمودی 48 اینچ

فیلتر شن عمودی 60 اینچ

فیلترشن عمودی 54 اینچ

فیلتر شن عمودی 16 اینچ

فیلتر شن عمودی 76 اینچ

فیلتر شن عمودی 28 اینچ

فیلتر شن عمودی 20 اینچ

فیلتر شن عمودی 40 اینچ

فیلتر شن عمودی 32 اینچ

فیلتر شن عمودی 96 اینچ

فیلتر شن 24 اینچ باکلکتورنازل

شیرهای چدنی

شیر اتوماتیک دیافراگمی 4*3*4

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 5 اینچ

شیر اتوماتیک دیافراگمی 2*2*2

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 4 اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 3 اینچ

شیر پروانه ای چدنی (اهرمی ویفری) 2 اینچ

شیراتوماتیک دیافراگمی 3*2*3

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 6 اینچ

شیرپروانه ای چدنی(اهرمی ویفری) 8 اینچ

آخرین مطالب